lt
en
lt
en

Veiklos sritys

Prokuratūra yra valstybės institucija, atliekanti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, Prokuratūros įstatyme ar kituose įstatymuose nustatytas funkcijas. Prokuratūra padeda užtikrinti teisėtumą ir teismui vykdyti teisingumą.
     Prokuratūra įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka:

- organizuoja ikiteisminį tyrimą ir jam vadovauja;

- atlieka ikiteisminį tyrimą ar atskirus ikiteisminio tyrimo veiksmus;

- kontroliuoja ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiklą baudžiamajame procese;

- palaiko valstybinį kaltinimą baudžiamosiose bylose;

- kontroliuoja nuosprendžių pateikimą vykdyti ir jų vykdymą;

- koordinuoja ikiteisminio tyrimo įstaigų veiksmus tiriant nusikalstamas veikas;

- gina viešąjį interesą;

- pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus;

- dalyvauja rengiant ir įgyvendinant nacionalines ir tarptautines nusikalstamų veikų prevencijos programas;

- dalyvauja teisėkūros procese;

- atlieka kitas įstatymų nustatytas funkcijas.

Prokuroras sprendimus priima savarankiškai ir vienvaldiškai, vadovaudamasis įstatymais ir protingumo principu, gerbdamas asmens teises ir laisves, laikydamasis nekaltumo prezumpcijos, taip pat principo, kad įstatymui, valstybės institucijoms ir pareigūnams visi asmenys yra lygūs nepaisant asmens socialinės ir šeiminės padėties, pareigų, užsiėmimo, įsitikinimų, pažiūrų, kilmės, rasės, lyties, tautybės, kalbos, tikėjimo ir išsilavinimo.

Teisėti prokuroro reikalavimai ir nutarimai yra privalomi visoms valstybės, savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, pareigūnams, tarnautojams ir darbuotojams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos valstybės teritorijoje. Šie subjektai už prokuroro reikalavimų ir nutarimų nevykdymą atsako pagal įstatymus.

Prokuroro veiksmai ir sprendimai įstatymų nustatyta tvarka gali būti skundžiami aukštesniajam prokurorui ir teismui.

Dėl neteisėtų prokurorų veiksmų ar neveikimo asmenims atsiradusi žala atlyginama Žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo įstatymo arba Civilinio kodekso ir Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Vizija
Prokuratūra, taikydama aukštus reikalavimus profesinės veiklos kokybei, sieks proceso veiksmingumo, formuos žmogaus teises ir laisves užtikrinančią baudžiamojo persekiojimo ir viešojo intereso gynimo praktiką, gins ir saugos teisinės valstybės principus, pripažindama objektyvumo, skaidrumo, bendradarbiavimo, atskaitomybės, baudžiamojo proceso ekonomiškumo vertybes.

Misija
Konstitucijos numatyta prokuratūros misija yra organizuoti ikiteisminį tyrimą ir jam vadovauti, palaikyti valstybinį kaltinimą baudžiamosiose bylose, ginti viešąjį interesą, užtikrinti teisėtumą ir padėti teismams vykdant teisingumą.

Administracinė informacija

AKTUALU PRANEŠĖJAMS
PRANEŠĖJŲ APSAUGA

Renginių kalendorius