lt
en
lt
en

Pretendentų į padėjėjų, specialistų, patarėjų, padalinių vadovų pareigas vertinimo komisijoje eiga

Informacija atnaujinta: 2022-03-22 13:41

PRETENDENTŲ Į PADĖJĖJŲ, SPECIALISTŲ, PATARĖJŲ, PADALINIŲ VADOVŲ PAREIGAS
VERTINIMO KOMISIJOJE EIGA

Pretendentų vertinimo komisijos metu bus vertinamos kompetencijos ir gebėjimai, kurių reikia pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms tinkamai atlikti, ir tinkamumas eiti valstybės tarnautojo pareigas. Atkreipiame dėmesį, kad Jūsų motyvacija užimti šias pareigas taip pat vertinama, kaip rodanti tinkamumą eiti šias pareigas.

Pretendentų vertinimo komisijoje eigai fiksuoti ir vertinimo objektyvumui užtikrinti daromas skaitmeninis garso įrašas, o atrankos metu naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius – vaizdo ir garso įrašas. Skaitmeninis įrašas daromas viso pretendentų vertinimo komisijoje metu, išskyrus pertraukas.

Pretendentų vertinimo komisijoje komisijos sprendimu gali būti taikomi Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“, 46 punkte nurodyti vertinimo metodai. Pretendentai apie numatomus naudoti metodus informuojami per VATIS informacinę sistemą.

Pretendentų vertinimo komisijoje metu kiekvienas komisijos narys pretendento gebėjimus atlikti užduotis ir funkcijas, nurodytas pareigybės aprašyme, motyvaciją užimti pareigas įstaigoje, vertina individualiai pagal atskirą (-us) vertinimo metodą (-us) arba bendrai, išskyrus testą, – nuo 1 iki 10 balų (gali būti nurodomas balas su vienu skaičiumi po kablelio). Testas vertinamas pagal teisingų atsakymų dalį teste 10 balų skalėje. Žemiausias testo įvertinimas yra 1 balas, aukščiausias – 10 balų.

Jeigu pretendentų vertinimui naudojamas vienas vertinimo metodas, komisijos nariai kiekvieno pretendento įvertinimą balais surašo į individualaus vertinimo lentelę, komisijos narių balai perkeliami į protokolą, kuriame susumuojami ir dalijami iš komisijos darbe dalyvaujančių komisijos narių skaičiaus. Vertinimo balai apvalinami iki šimtosios dalies.

Jeigu pretendentų vertinimui komisijoje naudojamas daugiau nei vienas vertinimo metodas, komisijos sprendimu gali būti nustatomas taikyto vertinimo metodo lyginamasis svoris kitų pretendentų vertinimui komisijoje taikomų vertinimo metodų atžvilgiu, kai vertinimo metu naudojamais vertinimo metodais galima nustatyti skirtingą tikrinamų gebėjimų ir kompetencijų kiekį. Kiekvieno komisijos nario vertinimo balai pagal atskirą vertinimo metodą sudedami ir padalijami iš komisijos narių skaičiaus, o jeigu yra nustatytas vertinimo metodo lyginamasis svoris, gautas balas dauginamas iš komisijos vertinimo metodui nustatyto koeficiento. Jeigu yra nustatytas vertinimo metodo lyginamasis svoris, gauti balai susumuojami. Jeigu vertinimo metodo lyginamasis svoris nenustatomas, gauti balai susumuojami ir dalinami iš vertinimo metu naudotų vertinimo metodų skaičiaus. Vertinimo balai apvalinami iki šimtosios dalies.

Komisijai nusprendus pretendentus vertinti per kelis etapus, į vėlesnius pretendentų vertinimo etapus kviečiami komisijos atrinkti daugiausiai per vertinimą balų surinkę pretendentai.

Pretendentų vertinimą komisijoje laimi daugiausia balų, bet ne mažiau kaip 6 balus, surinkęs pretendentas.

Balų skaičiavimą, rezultatų paskelbimą turi teisę stebėti visi pretendentai, išskyrus atvejus, kai pretendentų vertinimas komisijoje vyksta telekomunikacijų galiniais įrenginiais, ir nėra techninių galimybių pretendentams, stebėti balų skaičiavimą ir rezultatų paskelbimą.

Generalinė prokuratūra per 3 darbo dienas nuo pretendentų vertinimo atrankos komisijoje pabaigos informuoja per VATIS atrinktą pretendentą apie jo vertinimo atrankos komisijoje rezultatą.

Atrankos komisijos sprendimas dėl pretendentų vertinimo gali būti skundžiami Valstybės tarnybos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka per 6 mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo dienos arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo pranešimo ar sprendimo įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

AKTUALU PRANEŠĖJAMS
PRANEŠĖJŲ APSAUGA

Renginių kalendorius

2024 m. balandžio
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5