lt
en
lt
en

Tarptautinis bendradarbiavimas

Informacija atnaujinta: 2024-02-05 12:33

Prokuratūros tarptautinio bendradarbiavimo veiklos sritis

Veiklos sritis – užtikrinti uždavinių ir funkcijų, susijusių su Generalinės prokuratūros, kaip centrinės ir kompetentingos tarptautinio susižinojimo įstaigos, veikla.

Prokuratūros tarptautinis teisinis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose apima:

 • savitarpio pagalbą atliekant proceso veiksmus baudžiamosiose bylose;
 • įtariamų ar kaltinamų nusikalstamų veikų padarymu asmenų ekstradiciją ar perdavimą pagal Europos arešto orderį į Lietuvos Respubliką ar į kitas valstybes;
 • Europos turto arba įrodymų arešto akto liudijimo išdavimą ir užsienio valstybių išduoto Europos turto ar įrodymų arešto akto pripažinimą ir vykdymą;
 • baudžiamojo persekiojimo perdavimą ir perėmimą;
 • darbą ES teisinio bendradarbiavimo institucijoje Eurojuste koordinuojant proceso veiksmų atlikimą keliose valstybėse;
 • veiklą tarptautinėse bendrose tyrimo grupėse konkrečiose bylose;
 • keitimąsi geros praktikos pavyzdžiais bei informacija apie galiojantį teisinį baudžiamojo proceso reguliavimą atskirose valstybėse ir kt.

Prokuratūros bendradarbiavimas su ES teisinio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose institucijomis

Be pagrindinių tarptautinio bendradarbiavimo mechanizmų egzistuoja ir mažiau formalizuotos priemonės, siūlomos tarptautinio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose institucijų. Vienas iš pamatinių ES tikslų teisingumo ir vidaus reikalų srityje – mažinti kliūtis bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose ir operatyviau vykdyti susižinojimą. Tuo tikslu buvo įsteigta nemažai tarptautinio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose institucijų ir įstaigų, skirtų palengvinti bendradarbiavimą tarp kompetentingų teisinės pagalbos srityje ES valstybių narių įstaigų atstovų.

Prokuratūra:

 • turi savo atstovą Europos teisinio bendradarbiavimo institucijoje – EUROJUSTE.
 • asmenis kontaktams baudžiamųjų bylų Europos teisminiame tinkle (toliau – ETT);
 • turi Jungtinių tyrimo grupių tinklo, Genocido, nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų tinklo; Turto susigrąžinimo tarnybų Bendradarbiavimo nusikalstamu būdu įgytų pajamų bei kito susijusio turto paieškos ir nustatymo srityje tinklo, Kovos su korupcija tinklo kontaktinius asmenys.

Eurojustas

Europos Sąjungos institucija, įkurta 2002 m. siekiant skatinti ir gerinti Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingų teisinių institucijų atliekamų ikiteisminių tyrimų ir baudžiamųjų persekiojimų koordinavimą, ypatingai sunkaus tarptautinio ir organizuoto nusikalstamumo srityje. Eurojustą sudaro 27 nacionaliniai nariai – iš kiekvienos ES valstybės narės deleguotas vienas narys. Nacionaliniai nariai deleguojami pagal savo šalių teisinėse sistemose numatytas procedūras ir eina nuolatines pareigas Hagoje. Nacionaliniai nariai – vyriausieji, patyrę prokurorai, teisėjai ar panašios kompetencijos policijos pareigūnai. Kai kurie nacionaliniai nariai turi savo pavaduotojus, padėjėjus ar deleguotus nacionalinius ekspertus. Savo funkcijas Eurojustas įgyvendina per nacionalinius narius arba veikdamas kaip Kolegija.

Eurojustas užtikrina kompetentingų institucijų keitimąsi turima informacija ir padeda joms kuo geriau koordinuoti bendrus veiksmus bei bendradarbiauti su atitinkamais subjektais Tuo atveju, kai ikiteisminiai tyrimai ir baudžiamieji persekiojimai sieja dvi ar daugiau valstybių narių, Eurojustas siekia skatinti ir gerinti nacionalinių institucijų veiklos koordinavimą. Kitas Eurojusto tikslas - gerinti kompetentingų institucijų bendradarbiavimą, visų pirma palengvinant tarptautinės savitarpio teisinės pagalbos teikimą ir Europos arešto orderių vykdymą. Eurojustas gali prisidėti prie ikiteisminių tyrimų ir baudžiamųjų persekiojimų, susijusių su valstybe nare ir ES nepriklausančia Šalimi arba su valstybe nare ir Komisija, dėl nusikalstamų veikų, darančių įtaką Europos Bendrijos finansiniams interesams.

Eurojustas taip pat bendradarbiauja su Europos Teisminiu Tinklu, Europolu bei OLAF. Eurojustas teikia logistinę paramą ir gali organizuoti bei padėti surengti skirtingų šalių teisminių ir policijos institucijų atstovų koordinacinius pasitarimus, kurių metu būtų išspręsti teisiniai klausimai ir praktinės problemos.

Susiję teisės aktai:

 • 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimas 2009/426/TVR dėl Eurojusto sustiprinimo ir iš dalies keičiantis sprendimą 2002/187/TVR, įkuriantį Eurojustą siekiant sustiprinti kovą su sunkiais nusikaltimais;
 • 2003 m. birželio 18 d. Tarybos sprendimas 2003/659/TVR, iš dalies keičiantis Sprendimą 2002/187/TVR;
 • 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimas 2002/187/TVR įkuriantis Eurojustą siekiant sustiprinti kovą su sunkiais nusikaltimais (iš dalies pakeistas Tarybos sprendimais 233/659/TVR ir2009/426/TVR).

Europos teisminis tinkas

Europos teisminis tinklas (ETT) baudžiamosiose bylose yra valstybių narių kontaktinių asmenų, atrinktų iš teisminių ar kitų institucijų, kurios turi konkrečių pareigų tarptautinio teisminio bendradarbiavimo srityje, tinklas. ETT tenka ypač svarbus vaidmuo taikant kompetentingų teisminių institucijų tiesioginių ryšių principą. ETT tikslas – gerinti Europos Sąjungos valstybių narių teisminį bendradarbiavimą teisiniu ir praktiniu lygiu siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais, visų pirma organizuotu nusikalstamumu, korupcija, prekyba narkotikais ir terorizmu.

Europos teisminis tinklas atlieka tris pagrindines funkcijas:

 • sudaro palankesnes sąlygas užmegzti reikiamus įvairių valstybių narių kontaktinių asmenų ryšius;
 • nustatyta tvarka organizuoja periodiškus valstybių narių atstovų posėdžius;
 • nustatyta tvarka nuolat teikia tam tikrą kiekį atnaujintos pagrindinės informacijos, naudodamasis atitinkamu telekomunikacijų tinklu.

Kita veikla

 • Prokuratūros atstovai nuolatos dalyvavo ekspertiniuose susitikimuose bei renginiuose ES ir kitose institucijose, tarptautinėse organizacijose.

VEIKLOS SRITYS

AKTUALU PRANEŠĖJAMS
PRANEŠĖJŲ APSAUGA

Renginių kalendorius

2024 m. gegužės
P A T K P Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2