lt
en
lt
en

REIKALAVIMAI ASMENIMS, PRETENDUOJANTIEMS Į PROKURORO PAREIGAS

Informacija atnaujinta: 2022-11-29 16:53

Asmuo priimamas į tarnybą prokuratūroje ir paskiriamas į prokuroro pareigas, jeigu jis yra nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos pilietis, mokantis valstybinę lietuvių kalbą, turi aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą ir yra įgijęs teisės bakalauro ir teisės magistro ar teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį, turi trejų metų teisinio darbo stažą ir išlaikė pretendentų į prokurorus egzaminą.

Laikoma, kad asmuo yra nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis nepiktnaudžiauja alkoholiu, nevartoja narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų, nėra įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas padaręs nusikalstamą veiką, nebuvo atleistas iš tarnybos ar darbo už šiurkštų drausmės pažeidimą arba nuo jo atleidimo yra praėję penkeri metai ir jo elgesys atitinka Prokurorų etikos kodekso nuostatas.

Asmuo negali būti priimtas į tarnybą prokuratūroje ir eiti prokuroro pareigų, jeigu:

 1. jis neatitinka priėmimo į tarnybą prokuratūroje reikalavimų;
 2. jo tarnyba prokuratūroje sukeltų viešųjų ir privačių interesų konfliktą;
 3. tarp jo ir prokuratūroje tarnaujančių jo sutuoktinio, artimojo giminaičio ar svainystės ryšiais susijusio asmens būtų tiesioginis pavaldumas;
 4. tai draudžia įstatymai.

Asmuo, pateikęs prašymą tarnauti prokuroru, privalo:

 1. pateikti duomenis ir dokumentus, patvirtinančius, kad jis atitinka priėmimo į tarnybą prokuratūroje reikalavimus;
 2. pasitikrinti sveikatą ir pateikti medicinos komisijos išvadą dėl tinkamumo eiti prokuroro pareigas (sveikatos tikrinimo tvarką ir medicininius reikalavimus nustato sveikatos apsaugos ministras, suderinęs su generaliniu prokuroru);
 3. pateikti gyventojo turto ir gyventojų pajamų mokesčio deklaracijas;
 4. išlaikyti pretendentų į prokurorus egzaminą.

Nuo pretendentų į prokurorus egzamino atleidžiamas asmuo:

 1. išlaikęs pretendento į teisėjus egzaminą, jei nuo šio egzamino išlaikymo nepraėjo treji metai;
 2. turintis ne mažiau kaip trejų metų tarnybos prokuroru ar teisėjo darbo stažą, jei nuo jo tarnybos (darbo) pabaigos nepraėjo penkeri metai;
 3. turintis teisės krypties socialinių mokslų daktaro ar habilituoto daktaro laipsnį.

Asmuo, norintis laikyti pretendentų į prokurorus egzaminą, Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro įsakymu patvirtinto Prašymų leisti laikyti pretendentų į prokurorus egzaminą padavimo ir sprendimo dėl pretendentų į prokurorus egzamino priėmimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka personalo administravimo funkcijas atliekančiam padaliniui pateikia:

 1. prašymą, kuriame turi būti nurodyta: besikreipiančio asmens vardas, pavardė, gimimo metai, gyvenamoji vieta, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, adresas korespondencijai, darbovietė, pareigos, ar nėra Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose nurodytų pagrindų, dėl kurių asmuo negali būti priimtas į tarnybą prokuratūroje (prašymo forma);
 2. asmens tapatybę, pilietybę ir amžių patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
 3. gyvenimo aprašymą (Europass forma);
 4. diplomą su priedu ir kitus dokumentus, patvirtinančius Lietuvos Respublikoje pripažintą asmens teisinį išsilavinimą, ir jų kopijas;
 5. sveikatos pažymėjimą, atitinkantį Asmenų, pateikusių prašymus tarnauti prokurorais, sveikatos tikrinimų tvarkos aprašo reikalavimus;
 6. dokumentus, patvirtinančius darbo stažą, teisinio darbo stažą, ir jų kopijas;
 7. užpildytą anketą;
 8. dvi nuotraukas (3,5 x 4,5), atitinkančias nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus;
 9. privačių interesų deklaraciją, kuri turi būti užpildyta ir pateikta per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą (EDS).

Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro įsakymu patvirtinti Pretendentų egzaminų komisijos nuostatai

Lietuvos Respublikos  generalinio prokuroro įsakymu patvirtinta Pretendentų į prokurorus egzamino programa ir Pretendentų egzaminų komisija.

Asmenys į prokuroro pareigas atrenkami iš Karjeros registro.

Į Karjeros registrą asmenys, siekiantys būti paskirti į prokuroro pareigas, įrašomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro įsakymu patvirtintu Įrašymo į Karjeros registrą tvarkos aprašu.

Asmuo, siekiantis būti įrašytas į Karjeros registro pretendentų į prokurorus duomenų bazę, personalo administravimo funkcijas atliekančiam padaliniui Įrašymo į Karjeros registrą tvarkos aprašo nustatyta tvarka pateikia:

 1. prašymą, kuriame turi būti nurodyta: vardas, pavardė, gimimo metai, darbovietė, pareigos, gyvenamoji vieta, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, adresas korespondencijai, prokuratūra ir pareigos, į kurias asmuo pageidauja pretenduoti;
 2. dokumentą, patvirtinantį Lietuvos Respublikos pilietybę (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
 3. gyvenimo ir darbinės veiklos aprašymą;
 4. užpildytą anketą;
 5. dokumentą, patvirtinantį aukštąjį teisinį universitetinį išsilavinimą:
  1. teisės bakalauro, teisės bakalauro ir teisės magistro diplomą, jeigu asmuo įgijo dvipakopį universitetinį teisinį išsilavinimą;
  2. teisės magistro diplomą ar teisininko profesinės kvalifikacijos laipsnį, jeigu asmuo įgijo vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą;
  3. diplomą ir jo vertimą bei Studijų kokybės vertinimo centro sprendimą-pažymą, jeigu asmuo įgijo išsilavinimą užsienio valstybėje;diplomą ir jo vertimą bei Lietuvos mokslo tarybos daktaro laipsnio akademinį pripažinimą, jeigu asmuo įgijo teisės krypties socialinių mokslų daktaro laipsnį užsienyje;
 6. atspausdintas gyventojų turto ir pajamų deklaracijas, taip pat privačių interesų deklaraciją, kuri turi būti užpildyta ir pateikta per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą (EDS);
 7. dokumentus, patvirtinančius ne mažesnį kaip trejų metų teisinio darbo pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą pareigybių sąrašą stažą ar turimą ne mažesnį kaip trejų metų teisėjo darbo stažą, arba dokumentą, patvirtinantį teisės krypties socialinių mokslų daktaro ar habilituoto daktaro mokslo laipsnį:
  1. teisinio darbo stažo komisijos sprendimą (pažymą), kai Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame pareigybių sąraše nėra nurodytos pareigybės, pareigybės aprašyme nėra numatytas vien tik aukštasis teisinis universitetinis išsilavinimas arba kai personalo administravimo funkcijas atliekančiam padaliniui kyla abejonių dėl teisinio darbo funkcijų atlikimo;
  2. pažymą iš darbovietės, kurioje dirbtas teisinis darbas arba kitą tai patvirtinantį dokumentą, kuriame turi būti nurodyti tikslūs darbo laikotarpiai ir pareigos (gali būti pridedamas pareigybės aprašymas (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą pareigybių sąrašą);
 8. sveikatos pažymėjimą, atitinkantį Prokurorų sveikatos tikrinimo tvarkos nuostatų reikalavimus;
 9. dvi nuotraukas (35 x 45 mm);
 10. Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos nustatytos formos užpildytą klausimyną ir rašytinį sutikimą būti tikrinamam.

Prokurorų atrankos komisija ar Vyriausiųjų prokurorų atrankos komisija, įvertinusi kiekvieno pretendento dalykines, asmenines savybes ir organizacinius gebėjimus bei remdamasi generalinio prokuroro nustatytais vertinimo kriterijais, generaliniam prokurorui pateikia kandidatų sąrašą.

AKTUALU PRANEŠĖJAMS
PRANEŠĖJŲ APSAUGA

Renginių kalendorius